Kontakt og virksomhedsoplysninger

Hans J. S. Nielsen A/S
Kornvej 4
7323 Give

CVR-nr. 29529361
Tlf: 20 27 73 17

Alle viste priser er angivet i danske kroner (DKK) og inklusiv moms.

Depotrum/lager

Lejemålet giver lejer ret til i lejeperioden at opbevare gods i et nærmere angivet rum. Lejer har ikke brugsret til andre dele af ejendommen, ud over det lejede depotrum.

Leje af rum og opbevaring af gods sker på de betingelser, der fremgår nedenfor.

Anvendelse

Det lejede rum må kun anvendes til opbevaring af tørt gods. Der må ikke drives nogen form for virksomhed fra det lejede rum.

Der må ikke opbevares skadeligt, brandfarligt, miljøfarligt eller eksplosivt gods, herunder fyrværkeri, i det lejede. Opbevarede løsøre, maskiner eller lignende skal tømmes for miljø- og brandfarlige væsker. Der må ikke opbevares madvarer, ildelugtende eller letfordærveligt gods eller levende dyr i det lejede.

Opbevaringen sker udelukkende for lejers regning og risiko – udlejer er ikke ansvarlig for tab eller andre gener lejer måtte opleve som følge af beskadigelse af det opbevarede, f.eks. ved tyveri, brand, vandskade, hærværk eller skadedyrsangreb m.v.

Depotrummet med installationer skal behandles forsvarligt. Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer i kontruktioner/installationer.

Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede, som kan henføres til lejer selv eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.

Al brug af åben ild, herunder rygning, er strengt forbudt på hele området. Både inde og ude. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Udlejer er berettiget til at bortvise lejer eller dennes repræsentant fra området, såfremt vedkommende udøver støjende adfærd, psykisk eller fysisk vold eller trusler herom, eller på anden måde forulemper personale eller andre personer på området.

Lejer har ingen fremlejeret og ingen afståelsesret.

Lejer har ikke ret til at opbevare tredjemands gods i det lejede eller på anden måde lade tredjemand benytte det lejede uden udlejers skriftlige samtykke.

Forsikring

Alle forsikringer vedrørende det opbevarede tegnes og betales af lejer. Det opbevarede gods er ikke dækket af en af udlejer tegnet forsikring.

Adgang og tilsyn med lejede rum

Lejer har adgang til det lejede, i den af udlejer til enhver tid fastsatte åbningstid eller efter særskilt aftale med udlejer. Udlejer er berettiget til at opkræve separat betaling for adgang til det lejede udenfor dette tidsrum. Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludseligt opståede svigt i de automatiske døre og porte samt tekniske anlæg.

Indflytning og ophold i ejendommen er lejer forpligtet til at færdiggøre indflytningen før lukketid. Ved lukketid aflåses porte og døre automatisk. Lejer skal altid sørge for at porte, døre og vinduer m.v. er lukket og låst, når bygningen forlades.

Området – inde og ude – er videoovervåget. Optagelser gemmes i 2 uger. Vi anbefaler, at du jævnligt tilser dit opbevaringsrum.

Lejer har ved indgåelse af nærværende aftale fået tilsendt en kode til hovedindgangen, som giver adgang til hele lagerområdet. Koden er personlig og må ikke udleveres til tredjemand. Såfremt der opstår mistanke om, at koden er kommet i hænderne på uvedkommende, skal dette straks meddeles til udlejer, ligesom udlejer er berettiget til at spærre koden, såfremt der er mistanke om misbrug.

Ønsker lejer, at flere personer skal have adgang til rummet, er lejer ansvarlig for disse personers færden.

Det lejede rum aflåses af lejer med egen hængelås. Udlejer har ikke nøgler hertil, og det lejede skal efter brug afleveres ulåst og rengjort. Hængelåsen skal være godkendt af lejers eget forsikringsselskab.

Udlejer er berettiget til af skaffe sig adgang til det lejede rum, hvis forholdene kræver det, f.eks. i tilfælde af risiko for skader eller lækage. Udlejer er ligeledes berettiget til få adgang til det lejede rum i forbindelse med eftersyn, reparation, vedligeholdelse m.m. efter 14 dages forudgående skriftlig varsel overfor lejer.

Lejens størrelse, betaling og regulering

Lejen forfalder forud til betaling hver den 1. i måneden. Betalingen vil ske løbende via det betalingskort, som lejer oplyste i forbindelse med oprettelse af lejeaftalen. Såfremt betalingskortet udløber eller af anden årsag bliver ugyldigt, vil udlejer fremsende mail herom. Lejer er selv forpligtet til at registrere et nyt betalingskort. Denne registrering kan foretages via udlejers administrationssystem, som kan tilgås fra HN Depotrum & Lagers hjemmeside. Lejer er forpligtet til at indbetale lejebeløbet ved forfald, uanset om lejer har modtaget opkrævning eller ej.

Udlejer er til enhver tid berettiget til at trække et skyldigt beløb på det registrerede betalingskort.

Lejens størrelse fremgår af lejebekræftelsen. Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.

Første gang betales for resterende dage i indeværende måned og den efterfølgende måned. Herefter betales forud hver den 1. i måneden.

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på kr. 200,- samt morarenter med 2% af det skyldige beløb pr. påbegyndt måned. I tilfælde af at det skyldige beløb overdrages til retslig inkasso, er lejer forpligtet til at betale udlejer alle omkostninger i forbindelse hermed.

Hvert år d. 1. januar forhøjes den månedlige leje uden særskilt meddelelse med 5%. Reguleringen beregnes af den umiddelbart før reguleringen gældende leje. Herudover kan udlejer med 1 måneds skriftlig varsel regulere lejen til det niveau, der er almindeligt for tilsvarende rum. Lejer kan ikke kræve lejen nedsat.

Lejers misligholdelse

Såfremt lejebetalingen er forsinket mere end 10 dage, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til det lejede rum og til hovedindgangen. Endvidere kan udlejer i tilfælde af lejerestance efter forudgående varsel hæve nærværende lejekontrakt. Hvis lejekontrakten således opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje indtil alt opbevaret gods er fjernet fra udlejers lokaler, og lokalerne er ryddede, rengjorte og afleveret ulåste.

I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejekontrakt har udlejer tilbageholdsret i genstande, der opbevares på misligholdelsestidspunktet. Tilbageholdelsesretten udøves som sikkerhed for dækning af ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer, samt udlejers rimelige omkostninger i forbindelse med lejers misligholdelse. Gods, som opbevares i det lejede rum på tidspunktet for udlejers spærring af rummet, er overgivet udlejer i håndpant som sikkerhed for ethvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig salgsfuldmagt til bedst muligt at bortsælge de i det lejede rum værende effekter på tidspunktet for udlejers spærring af det lejede. Provenuet fra salget anvendes til dækning af ethvert krav udlejer måtte have mod lejer, uanset hvordan dette krav måtte være opstået.

Udlejers udøvelse af sine rettigheder i henhold til lejeaftalen er betinget af, at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den i påkravet fastsatte betalingsfrist, samt at udlejer efter betalingsfristens udløb med mindst 3 ugers forudgående skriftlig varsel har givet meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt, medmindre enhver forfalden ydelse i lejeforholdet er betalt.

Ved afbestilling/fortrydelse af et lejeforhold beregner udlejer et afbudsgebyr på 200 kr.

Opsigelse

Lejeaftalen kan fra lejers side opsiges senest den 15. i en måned til ophør med udgangen af måneden, hvor opsigelsen finder sted.

Hvis du ønsker at opsige lejen af depotrummet, skal du logge ind med din emailadresse og adgangskode her på hjemmesiden. Hvis du har glemt din adgangskode, så kan du bede om at få tilsendt en ny. Du har 14 dages opsigelsesvarsel til ophør ved udgangen af en kalendermåned.

Lejeaftalen kan af udlejer opsiges med 6 måneders varsel, pr. brev eller e-mail, til fraflytning med udgangen af en kalendermåned.

Fraflytning af det lejede rum

Ved aftalens ophør er lejer forpligtet til at tømme det lejede rum helt samt rengøre dette. Depotrummet skal afleveres senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Har lejer ikke opfyldt disse forpligtelser, er udlejer berettiget til at rydde og rengøre det lejede rum for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktisk afholdte udgifter i forbindelse hermed, dog minimum kr. 300,-. Udlejer vælger, i hvilket omfang det efterladte skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fraflytningsdag, påhviler det lejer at betale udlejer en ekstra måneds leje.

Ved lejeaftalens ophør skal det lejede afleveres i samme stand som ved indflytningen. Hvis det lejede rum på fraflytningstidspunktet ikke forefindes som angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede rum for lejers regning. Lejer er endvidere forpligtet til at betale leje i istandsættelsesperioden. Samme betingelser gælder, hvis det lejede rum ikke afleveres ulåst.

Øvrige bestemmelser

Lejer må ikke fjerne uvedkommende genstande fra ejendommens område.

Rullevogne og øvrigt grej tilhører udlejer og skal sætte tilbage på plads efter endt brug. Lejer er erstatningsansvarlig for ødelagte rullevogne eller øvrigt grej og hjælpemidler, der lånes i og udenfor ejendommen.

Såfremt lejer eller lejers genstande forårsager skader på lejemålet, andre genstande eller andre personer er lejer erstatningsansvarlig for.

Hunde og dyr må ikke medbringes i det lejede eller på det øvrige område.

Adresseændring og ændring af telefonnummer, e-mail adresse m.v. skal uden ophold meddeles til udlejer. Meddelelser, som udlejer sender til den seneste af lejer angivne adresse, er altid bindende for lejer.

Affald, der efterlades af lejer i det lejede eller på det øvrige område, under eller efter lejeperioden, vil blive bortskaffet for lejers regning.

Det forudsættes af udlejer, at lejer er ejer af det til enhver tid opbevarede gods, samt at de personer, der er i besiddelse af låsekoden, har lejers samtykke til at få adgang til det lejede. Lejer eller den person, der har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere adgang til det lejede.

Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden hændelse, bortfalder lejeaftalen, og udlejer er ikke forpligtet til at tilbyde lejer andre lokaler i ejendommen, hverken før, under eller efter ombygning/genopførelse.

Denne lejeaftale er ikke reguleret af lejelovgivningen.

Alle tvister i forbindelse med nærværende aftale afgøres ved retten i Kolding.

Rullevogne og øvrigt grej

Ejendomsretten til rullevogne og andre hjælpemidler i og udenfor lokalerne tilkommer udlejer.